Algemene voorwaarden krukjes en herinner-dingen-dozen

De bedrukte Herinner-dingen-dozen en krukjes worden gemaakt in samenwerking met Pixibox.
Tantejansje is hierbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor het digitale ontwerp. Pixibox is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het printen van de dozen en krukjes en de levering hiervan.
Tantejansje en Pixibox vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stelt een goede relatie met u zeer op prijs. Tantejansje en Pixibox maken daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden.
Als u bij tantejansje bestelt geeft u aan akkoord te gaan met deze afspraken.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en tantejansje met uitsluiting van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

Prijzen en betalingen
Tantejansje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
In het geval van een prijsverhoging dan heeft u recht op de prijs die van toepassing was op het moment dat uw bestelling officieel geregistreerd is bij tantejansje. U dient het factuurbedrag gebaseerd op de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kunt het verschil reclameren bij tantejansje waarvoor u binnen 1 week een creditnota zult ontvangen.
De overeenkomst tussen de klant, tantejansje en Pixibox komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze vooraf is betaald.
Indien uw betaling in gebreke blijft, is tantejansje gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
De bestelling gaat pas naar Pixibox als tantejansje het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
Alle door tantejansje gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

Ruilen
Ruilen is niet mogelijk.

Klachten
Geringe kleurverschillen tussen het geleverde product en het digitale ontwerp zijn nooit een reden om een product retour te nemen. Een (gering) kleurverschil is namelijk inherent aan het proces, waarbij digitale kleurweergave wordt omgezet naar drukkleuren, die ook weer afhankelijk zijn van inkten in combinatie met ondergrond, waarbij kleurweergave op digitale apparaten van verschillende oorsprong en verschillende kallibratie ook overal anders is. De klant mag er vanuit gaan, dat de afbeelding op de bestelling een natuurgetrouwe weergave is van het digitale ontwerp. Dit is ter beoordeling van Pixibox in overleg met tantejansje. Bij de beoordeling wordt altijd het door tantejansje aan Pixibox geleverde bestand als uitgangspunt genomen.

De producten van Pixibox.nl zijn van hout. Dit is een natuurlijk materiaal, waarin bijvoorbeeld noesten voorkomen. Ook heeft het hout een natuurlijk nerf en tekening, die soms wat rustiger is en soms wat grilliger. De natuurlijke uitstraling van het hout kan geen reden zijn om een bestelling te retourneren. Uiteraard doet Pixibox er alles aan om een mooi product af te leveren.

Beschadiging
Mocht een zending beschadigd aankomen, dan zorgt Pixibox voor een vervangende zending. Mits de beschadiging direct of z.s.m. na ontvangst van de zending door de klant schriftelijk wordt gemeld en de klant voorziet in duidelijke foto’s van de beschadiging. De beschadigde zending mag vervolgens in de originele verpakking retour worden gezonden naar Pixibox. Pixibox zal daartoe een retourlabel verschaffen. Retourneren mag in dat geval door de zending, in de originele verpakking met retourlabel binnen 5 werkdagen in te leveren bij het dichtstbijzijnde PostNL postkantoor of agentschap.

Aansprakelijkheid bij fouten
Pixibox en tantejansje kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onzorgvuldigheden bij het invullen van bestelgegevens door de klant. Mocht er echter iets fout gaan door schuld van Pixibox of tantejansje (bijvoorbeeld twee zendingen verwisseld of een adres verkeerd overgenomen), dan zullen Pixibox en tantejansje dit z.s.m. herstellen en de extra kosten hiervan voor eigen rekening nemen. Andere zaken die hierboven niet zijn voorzien, zullen in alle redelijkheid in overleg worden opgelost.

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door tantejansje en Pixibox gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Offertes en opdrachten
Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 2 maanden geldig.
Tantejansje kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
Een samengestelde prijsopgave verplicht tantejansje niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Tantejansje is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan binnen 2 dagen contact opnemen met de klant.
Tantejansje is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden ook ten behoeve door tantejansje betrokken derden.

Auteursrecht en Rechten van intellectuele eigendom
Op alle op de site van tantejansje afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van tantejansje. Om deze reden is het tevens niet mogelijk producten zonder ons logo (op de achterzijde) te bestellen.
Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van tantejansje.
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door tantejansje aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij tantejansje en Pixibox.
Indien en voor zover tantejansje producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart tantejansje voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door tantejansje in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van tantejansje en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Tantejansje behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto’s inlaad, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Tantejansje is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand komen van de overeenkomst met de klant.