Algemene voorwaarden geboortekaartjes

Hier vindt u de algemene voorwaarden van tantejansje, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 70064628. Tantejansje vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren en stelt een goede relatie met u zeer op prijs. Tantejansje maakt daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. Als u bij tantejansje bestelt geeft u aan akkoord te gaan met deze afspraken.

In deze voorwaarden betekent: Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met tantejansje is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Tantejansje: de Eenmanszaak die online geboortekaartjes ontwerpt. Overeenkomst: elke afspraak tussen tantejansje en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door tantejansje ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en tantejansje met uitsluiting van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Offertes en opdrachten
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 2 maanden geldig.
2.2 Tantejansje kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht tantejansje niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.5 Tantejansje is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan binnen 2 dagen contact opnemen met de klant.
2.6 Tantejansje is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden ook ten behoeve door tantejansje betrokken derden.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Tantejansje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
3.2 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
3.3 In het geval van een prijsverhoging dan heeft u recht op de prijs die van toepassing was op het moment dat uw bestelling officieel geregistreerd is bij tantejansje. U dient het factuurbedrag gebaseerd op de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kunt het verschil reclameren bij tantejansje waarvoor u binnen 1 week een creditnota zult ontvangen.
3.4 De overeenkomst tussen de klant en tantejansje komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze vooraf is betaald.
3.5 Indien uw betaling in gebreke blijft, is tantejansje gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6 De bestelling gaat pas naar de drukker als tantejansje het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.
3.7 Alle door tantejansje gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

4. Levering en leveringstermijn
4.1 Tantejansje streeft ernaar de kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit – om welke reden dan ook – niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of TNT Post en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
4.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.4 De bezorging van alle bestellingen wordt uitbesteed aan een derde partij (DHL of PostNL)
4.5 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals bijvoorbeeld Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Pinksteren.
4.6 Wanneer de bestellingen zijn overgedragen aan bezorgdienst, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing. Tot aan de bezorging van het pakket bij de klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij tantejansje.
4.7 In geval van beschadiging en/of vermissing zal tantejansje binnen de snelst mogelijke termijn, maar maximaal binnen 2 werkdagen de beschadigde of vermiste producten vervangen. Hierbij kan onder geen beding aanspraak gemaakt worden op het gebruik van koeriersdiensten.
4.8 Tantejansje heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.
4.9 Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.

5. Annulering
5.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal tantejansje geboortekaartjes € 150,- ontwerpkosten in rekening brengen.
5.2 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

6. Gegevens op de kaart
6.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.
Tantejansje is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

7. Garanties en klachten
7.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
7.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan dient tantejansje hier binnen 3 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd en ondersteund door duidelijke foto’s van op de hoogte gebracht te worden.
7.3 Tantejansje heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen en zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Hierbij kan Tantejansje niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
7.4 Bij reeds verzonden kaartjes kan tantejansje geen klachten meer in behandeling nemen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Tantejansje sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door tantejansje verzonden producten.

9. Overmacht
9.2 In geval van overmacht heeft tantejansje het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Tantejansje zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
9.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop tantejansje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor tantejansje niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook technische problemen van de website, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

10.Privacy
10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door tantejansje gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Diversen
11.1 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

12. Auteursrecht en Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Op alle op de site van tantejansje afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van tantejansje. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder ons logo (op de achterzijde) te bestellen.
12.2 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van tantejansje.
12.3 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door tantejansje aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij tantejansje, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
12.4 Indien en voor zover tantejansje producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart tantejansje voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door tantejansje in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
12.5. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van tantejansje en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Tantejansje behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
12.6 Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto’s inlaad, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen tantejansje en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand komen van de overeenkomst met de klant.
14.3 Tantejansje is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.