Privacyverklaring en cookiebeleid

Tantejansje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tantejansje verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van werkzaamheden namens Tantejansje.Wanneer je meer informatie wilt over privacy binnen Tantejansje, neem gerust contact op met info@tantejansje.nl.

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Tantejansje verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@tantejansje.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Tantejansje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het ontwerpen van jouw bestelling
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het drukken van jouw bestelling
 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het toezenden van de geboortekaartjes, enveloppen e.d.

4. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Tantejansje zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn(en) is:
– 7 jaar voor financiële en fiscale gegevens

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Tantejansje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst- om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tantejansje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Monitoren gedrag bezoeker

Tantejansje maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die ik, via cookies, registreer, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitor ik waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houd ik anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

7. Gebruik van cookies

Tantejansje plaatst cookies bij bezoekers. Dat doe ik om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op mijn website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houd ik bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser.

8. Alle gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik over jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Dit kan door een mail te sturen naar info@tantejansje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek na te sturen. Wanneer ik dat verzoek doe vraag ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Tantejansje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Tantejansje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Tantejansje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@tantejansje.nl. Tantejansje heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die ik gebruik om te voorkomen dat jij uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

10. Aanpassen privacy statement

Ik behoud me het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.